Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Правилник

П Р А В И Л А

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл.1.Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите на библиотеката при Читалище "Виделина 1919г кв.Бояна" и са разработени на основание на чл.15 от типови правила за обслужване на читателите,утвърдени от Министерство на културата.
При записване в библиотеката читателите се информират за видовете услуги,мястото и реда за получаването им,правата и задълженията които приемат сппрямо библиотеката.

Чл.2.Библиотеката обслужва своите читатели с книги, периодични издания,библиографска и справочна литература,интернет.

Чл.3.На основание Постановление 71/15.02.1990г. и писмо ПД-91-00-44/10.12.1990г. на Министерство на културатасе събират такси от читателите.
          1.Годишна такса  / членски внос / определена от Настоятелството на читалището.
          2.Депозит определен от Настоятелството на читалището.

Чл.4.Изисквания при записване на читатели:
          1.Пълнолетни граждани се записват срещу представяне на лична карта.
          2.Непълнолетни граждани се записват срещу лична карта на родител / настойник /.
          3.Граждани живеещи извън микрорайона / кв.Бояна / или от друго населено място се записват освен с лична карта и срещу внесен депозит.

Чл.5.Читателите имат право:
          1.Да вземат библиотечни документи за дома или да ги ползуват на място.
          2.Да получават справки и използват справочния фонд на библиотеката.
          3.Да вземат за дома не повече от 3 / три / библиотечни документа.
          4.Да ползват архивни материали, скъпи и ценни библиотечни документи, както и справочна литература само на място в библиотеката.
          5.Да участват в мероприятия провеждани от библиотеката.

Чл.6.Срока за заемане на библиотечни документи за дома е 20 дни. Той може да бъде продължен до два пъти,ако библиотечните документи не са редовно търсени от читатели.

Чл.7.Заетите библиотечни документи за дома или ползвани на място се вписват в читателската карта на читателя и срещу всяко по отделно читателя се подписва,че ги е получил.

Чл.8.Задължения на читателите:
          1.Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок.
          2.Да не повреждат библиотечните документи.
          3.Да не нарушават начина на подреждане на фонда за свободен достъп и приетата организация на обслужване.
          4.Да не преотстъпват ползването на библиотечни документи.

Чл.9.Когато читателят не върне или не презапише в срок заетия библиотечен документ заплаща глаба за закъснението.

Чл.10.Когато читателя повреди или загуби библиотечен документ, трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, или да заплати в троен размер библиотечния документ на пазарни цени.

Чл.11.Когато читателят не спази сроковете за връщане на библиотечните документи и не заплаща санкциите за закъснението му, се изпраща предизвестие с обратна разписка от библиотекаря.В десетдневен срок от получаването на предизвестието, читателя е длъжен да върне заетите библиотечни докумнети,  в противен случай библиотеката ще търси правата си по съдебен ред.
БИБЛИОТЕКАР:Светла Иванова                                              СЕКРЕТАР:Силва Николова