Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Устав

 


У    С    Т    А    В

НА „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВИДЕЛИНА - КВ. БОЯНА 1919 г.”

СОФИЯ

 


 

            Приет от общото учредително събрание на 24.08.1919 г. и утвърден от министъра на народното просвещение със заповед N 2138 от 04.09.1919 г. Изменен от общото годишно събрание на 12.02.1928 г. и преутвърден от министъра на народното просвещение със заповед N 1381 от 23.04.1928 г. Изменен от общото годишно събрание на 29.08.1997 г. на основание новия Закон за народните читалища с указ N 371, обнародван в Държавен вестник и приет от 37-мото Народно събрание на 09.10.1996 г. Изменен от общото събрание на 25.09.2009 г. Изменен от общото годишно събрание на 30.03.2010 г. на основание изменения Закон за народните читалища, обнародван в Държавен вестник бр.42 от 5.06.2009 г.

 

                             I. ЦЕЛ

 

     ЧЛ. 1.  /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Целта на „Народно читалище Виделина- кв. Бояна 1919 г.” е: да буди у гражданите на Бояна интерес към културния живот и да способствува за тяхното научно, нравствено естетично развитие. То е средище на духовен живот, което цели: да разшири и укрепи придобитата в училището грамотност, да приобщи читалищните членове и гражданите изобщо с придобивките на духовната и материалната култура, да развива любов към родината, към хубавото и нравственото от родната култура, да запазва обичаите и традициите на българския народ, да разширява знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, възпитаване и утвърждаване  на националното самосъзнание, да насърчава и развива социалната и образователната дейност в кв. Бояна, както и да осигурява достъп до информация на своите членове и гражданите изобщо.

 

                             I I. СРЕДСТВА

 

     ЧЛ. 2.  /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Читалището постига целта си:

1.     Като поддържа читалня достъпна за всичко от квартала и гости на квартала;

2.     Като поддържа читалищна библиотека – художествена и научна литература;

3.     Като урежда и поддържа фото - фоно и видеотека;

4.    Като устройва курсове, школи, кръжоци, клубове, кина и видео показ, празненства, концерти и чествания;

5.     Събиране и разпространение на знание за родния край;

6.    /Нова от общото събрание на 30.03.2010 г./ създава и поддържа електронни информационни мрежи, както и да предоставя компютърни и интернет услуги на своите членове, гости и гражданите като цяло;

7.     създаване и съхраняване на музейни сбирки;

8.    /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Извършване и на допълнителни стопанки дейности, подпомагащи изпълнението на основните функции, като: консултантска, преводаческа, издателска, информационна и всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от закона;

9.    Организира народни игри и увеселения, театрални представления, утра, литературни и музикални вечеринки и други забавления;

10.   /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Читалището няма право да предоставя /възмездно или безвъзмездно/ имуществото си за:

· хазартни игри и нощни заведения;

· дейности на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

· за постоянно ползване от политически партии и организации;

· на Председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членове на техните семейства.

 

     ЧЛ. 3. В читалнята се държат на разположение на посетителите всички набавяни в читалището вестници, списания и справочни книги, а в читалищната библиотека – всички други книги, които се дават на интересуващите се срещу читателски картон.

         

     ЧЛ. 4. За реда на читалището, библиотеката му и за ползването на читалищните книги, списания периодически издания ще се изработва контролен правилник.

 

                             I I I. СЪСТАВ

 

     ЧЛ. 5. Читалището има индивидуални, колективни и почетни /благодетелни/ членове.

           /1/ /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1.    Действителните членове са дееспособни лица, навършили 18 години, участващи в дейността на читалището, плащат редовно установения по устава на читалището членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани.

2.    Спомагателните членове са лица до 18 години, нямат право да избират и да бъдат избирани в читалищното настоятелство и имат съвещателен глас.

 

          /2/ Колективните членове съдействат за осъществяване целта на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас.

Колективните членове могат да бъдат:

1.     Професионални организации;

2.     Стопански организации;

3.     Търговски дружества;

4.     Кооперации и сдружения;

5.     Културно – просветни и любителски клубове и творчески колективи.

          /3/ Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги на читалището или към читалищното дело изобщо.

 

Забележка: Основателите на читалището са по право почетни членове.

 

          /4/ Благодетелен член е този, който подари на читалището най-малко 500 000 лева на веднъж, вещи или имот възлизащи на същата стойност.

 

     ЧЛ. 6. Почетните и благодетелните членове се провъзгласяват за такива в общо събрание, по предложение на настоятелството или по предложение на половината от всички присъствуващи действителни членове.

 

          Забележка: Почетните и благодетелните членове могат да бъдат действителни, ако отговарят на условията, предвидени в чл.5 /1/ т.1 на този устав.

 

                             I V. ПРАВА И ДЛЪЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

     ЧЛ. 7. Само действителни членове са избиратели и избираеми.

 

          Забележка: /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Избиратели са всички членове имащи право на глас, а избираеми – които са били такива най – малко 2 години.

 

     ЧЛ. 8. Всеки действителен или спомагателен член, при записването си внася членския си внос за цялата година.

 

     ЧЛ. 9. Всички членове са длъжни да плащат редовно членския си внос. Ако някой член не внесе членския си внос в продължение на 9 /девет/ месеца след писмено напомняне, ако не се издължи в продължение на един месец, се изключва от членство.

 

     ЧЛ. 10. /Отм. от общото събрание на 30.03.2010 г./

 

     ЧЛ. 11. Всички действителни членове са длъжни да посещават редовно събранията. Член отсъствувал без уважителни причини три пъти под ред от събрания, се изключва от членство.

 

     ЧЛ. 12. Всички членове имат право да вземат книги от читалищната библиотека за домашно четене.

 

     ЧЛ. 13. Всеки член е длъжен да изпълнява длъжностите, с които го товари общото събрание или настоятелството.

 

     ЧЛ. 14. Всеки член е длъжен да изпълнява предписанията на устава, решенията на общите събрания и на настоятелството и да се грижи га преуспяването на читалището. Провинените се изключват от общото събрание от членство, по мотивирано предложение на настоятелството.

 

     ЧЛ. 15. Членовете, постъпили да отбиват военна служба, не плащат членски внос и се ползват от членските си права.

 

                             V. УПРАВЛЕНИЕ

 

     ЧЛ. 16. Читалището се управлява от Общото Събрание, Настоятелството и Проверителната Комисия.

 

                   А. ОБЩИ СЪБРАНИЯ

 

     ЧЛ. 17. Общите събрания на членовете биват редовни и извънредни. В тях с право на глас участвуват само действителни членове.

 

     ЧЛ. 18. Върховен орган на читалището е Общото събрание.

      1. Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

 

     ЧЛ. 19. 1. /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най– малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището. В случай, че в 15 дневен срок след получаване на искането за свикване на общо събрание, Настоятелството не свика такова, Проверителната комисия или една трета от членовете с право на глас, могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

       2. Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис и връчване не по-късно от 7 /седем/ дни преди датата на провеждането. В същия срок общодостъпни места трябва да бъде обявено и съобщение за събранието.

      3. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по- малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по- малко от половината плюс един при извънредно общо събрание.

 

     ЧЛ. 20. 1.   /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Общото събрание се занимава задължително със следните работи:

1.     Изменя и допълва устава;

2.     Избира и освобождава членове на настоятелството, проверителната комисия и председателя;

3.     Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4.     Изключва членове на читалището;

5.     Определя основни насоки на дейността на читалището;

6.     Взема решение за членуване или за прекратяване на членство в читалищно сдружение;

7.     Приема бюджета на читалището;

8.     Приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9.     Определя размера на членския внос;

10.   Отменя решения на органите на читалището;

11.   Взема решение за откриване на клонове на читалището, след съгласуване с общината;

12.   Взема решение за прекратяване на читалището;

13.   Взема решение за отнасяне до съда незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове;

14.    Прогласява почетни и благодетелни членове:

3.  Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

4.  Решенията по чл.22, ал.1, т.1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

 

                   Б. НАСТОЯТЕЛСТВО

 

     ЧЛ. 21. /1/. /Изменен от общото събрание на 25.09.2009 г.; Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството, което се състои от 5/пет/ души, като председателят избран от общото събрание е негов член. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

           /2/. Настоятелството:

1.     Свиква общото събрание;

2.     Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.     Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4.     Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;

5.     Назначава секретаря на читалището с трудов договор за неопределено време, съгласно Кодекса на труда и утвърждава длъжностната му характеристика.

     /3/. Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.

 

     ЧЛ. 22. Настоятелството отговаря солидарно за добрия вървеж на читалищните работи и за читалищните имоти.

 

     ЧЛ. 23. За заседанията на настоятелството се води книга с протоколите, като се вписват накратко мотивирани решенията, без да се упоменават мненията на отделните членове от настоятелството. Решенията на настоятелството са законни, ако за тях са гласували повече от половината присъствуващи членове. В случай на разногласие, решава гласът на председателя.

 

     ЧЛ. 24. Настоятелството назначава и уволнява щатните длъжностни лица, с предвидената в бюджета заплата.

 

     ЧЛ. 25. Настоятелството, заедно с проверителната комисия, унищожава излезлите от употреба книги, вещи и др. с актове.

 

     ЧЛ. 26. Настоятелството е длъжно да има най-малко едно заседание в месеца.

 

     ЧЛ. 27. Всеки член на настоятелството е длъжен да присъствува на заседанията. Член, който три пъти под ред без уважителни причини отсъствува от заседанията на настоятелството, се представя от последното на общото събрания за освобождаване от длъжност.

 

     ЧЛ. 28. Настоятелството може да освободи от длъжност всеки свой член, като своевременно докладва на общото събрание за причините, които са предизвикали отстраняването. Председателят не може да бъде отстранен по решение на настоятелството.

 

                   В. ПРАВА И ДЛЪЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВО

 

     ЧЛ. 29. Правата и длъжностите на председателя са следните:

1.     Организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;

2.     Представлява читалището пред властите и пред обществото;

3.     Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;

4.     /Отм. от общото събрание на 30.03.2010 г./

5.     Има непосредствен надзор върху финансовите работи на читалището;

6.     Отчита дейността си пред настоятелството;

7.     Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

8.     При важни случаи, които не са урегулирани в Закона за народните читалища и в Правилника за прилагане на същия закон, в този устав и в читалищните правилници, председателят, когато няма възможност да свиква настоятелството или случая не допуска това, има право да вземе мерки, които намери за добре, стига те да са в духа на Закона за народните читалища, Правилника за прилагането му, устава и правилниците на читалището. За всека извънредна мярка председателят е длъжен да съобщи в най-близкото заседание на настоятелството;

9.     Когато ще отсъствува, уведомява за това настоятелството;

 

     ЧЛ. 30. Подпредседателят с всички права и задължения замества председателя, когато последният отсъствува.

 

     ЧЛ. 31. /1/ /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Секретарят

1.     Организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2.     организира текущата основна и допълнителна дейност;

3.     отговаря за работата на щатния и хоноруван персонал;

4.     представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

/2/ Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/ съпруга на председателя на читалището.


     ЧЛ. 32. Правата и длъжностите на касиера са слените:

1.     Приема всички приходи на читалището;

2.     Събира членския внос;

3.     Приема със съгласие на настоятелството подаръците;

4.    /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Съставя, заедно със секретаря, годишния приходно- разходен бюджет;

5.     Прибира и изплаща суми за сметка на читалището;

6.     Води касовите книги и книгите за паричните дарения;

7.     Съхранява наличните суми, банкови книжки и всички ценни книжа;

8.     Завежда имуществения инвентар и се грижи за добрия ред и състояние на читалищните имоти и покъщнина. Без разрешение на настоятелството не може да се раздава комуто и да било читалищни вещи. Отговаря материално за неправилно изразходвани суми;

9.     Изготвя ведомостите и изплаща заплатите на щатните и извънщатните служители.

 

     ЧЛ. 33. Членовете на настоятелството биват натоварвани от председателя или от цялото настоятелство със служби, които се от естество да подпомогнат работата на отделните членове на настоятелството.

 

                   Г. ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

 

     ЧЛ. 34. Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове избрани за срок до 3 години.

Забележка: Когато касиерът е напуснал, не може веднага да бъде избран за член на проверителната комисия.

 

      ЧЛ. 35. /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправно отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри, и роднини по сватовство от първа степен.

 

     ЧЛ. 36. /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, на председателя и на секретаря и председателят на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

 

     ЧЛ. 37. При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление – и органите на прокуратурата.

 

     ЧЛ. 38. Ако цялото настоятелство или повече от половината му членове си подават оставката, управлението се поема от проверителната комисия, до избиране на ново настоятелство. В такъв случай проверителната комисия е длъжна да свиква общо събрание в срок най-много от един месец за избиране на настоятелство.

 

     ЧЛ. 39. Напусналите членове на настоятелството по чл.38 на този устав са длъжни да изпълняват работата си до формалното им заместване чрез писмен акт, освен ако има непреодолими пречки за подписване на акта.

 

     ЧЛ. 40. Проверителната комисия преглежда състоянието на читалищната каса, читалищния фонд имоти, библиотека, покъщнина и архива и съставя надлежен протокол и баланс, който предоставя на настоятелството и на общото събрание.

 

     ЧЛ. 41. /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Проверителната комисия може да свиква и извънредно общо събрание, ако намери за необходимо. В такъв случай писмено поканва настоятелството да направи това и ако последното откаже, свиква го по своя инициатива, при условията на чл. 19, ал.1 от Устава.

 

     ЧЛ. 42. Проверителната комисия е подчинена само на общото събрание.

 

     ЧЛ. 43. /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Длъжността на членовете от настоятелството, пердседателя и проверителната комисия са почетни. Общото събрание може да определи възнаграждение за някои от тях.

 

     ЧЛ. 44. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани по право.

     ЧЛ. 44а. /Нова от общото събрание на 30.03.2010 г./ Членовете на настоятелството, включително председателя и секретаря, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.


                             VI. БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛНЯ

 

     ЧЛ. 45. За обзавеждането и правилното използване на читалищната библиотека и читалня, настоятелството назначава библиотекар, правата и длъжността на който са:

1.     Грижи за уредбата и обзавеждането на библиотеката и читалнята;

2.     Грижи се за целесъобразното и планомерно ползуване на членовете от библиотечния имот;

3.     Завежда библиотечния инвентар, основния азбучния, систематичния, предметния, проверочния, топографския и други каталози;

4.     Води документация за взетите за домашно четене книги;

5.     В края на годината представя на настоятелството обстоен доклад за хода и състоянието на библиотеката и читалнята, както и доклад за необходимите за набавяне в библиотеката книги, списания, вестници и др.;

6.     Отговаря материално за изгубените книги, в случай, че не може да посочи виновните лица.

 

                             VII. КАНЦЕЛАРИЯ

 

     ЧЛ. 46. Канцеларията на читалището се управлява от секретаря и касиера, които се намират под непосредствения надзор на председателя.

 

     ЧЛ. 47. Книжата от библиотечен характер се приподписват от библиотекаря, а тия от финансов характер – и от касиера.

 

     ЧЛ. 48. Книжата на читалището са следните:

1.     Регистри за входящи и изходящи писма;

2.     Оригинали на всички писма;

3.     Преписки /чернови/ от всички изходящи писма;

4.     Протоколни книги за решения на общите събрания и на настоятелството;

5.     Папка „Държавен вестник”;

6.     Списъци /инвентари/ на читалищната покъщнина и архива;

7.     Касова книга за общите приходи и разходи на читалището;

8.     Разносна книга;

9.     Летописна книга, в която се записват доста паметни събития за читалището;

10.    Заповедна книга;

11.    Книга за трудовите договори;

12.    Кадровите досиета на щатните служители;

13.    Оплаквателна книга;

14.    Книга за парични и предметни дарения;

15.   Партидни и членски книги по отделно за действителните, спомагателните, благодетелните и почтените членове;

16.   Книга за ревизионните бележки /протоколи/ за проверителната комисия и от финансовите ревизии;

17.    Инвентарна книга за читалищните имоти.

 

 

 

                             VIII. КАСА

 

    ЧЛ. 49. Приходите на читалищната каса се състоят от:

1.     Членски внос;

2.     Културно – просветна дейност;

3.     Субсидия от държавния и общински бюджети;

4.     Наеми от движимо и недвижимо имущество;

5.     Дарения и завещания;

6.     Други приходи.

          Забележка: Завещания и дарения, които обвързват читалището с противни за целта и интереса му, не се приемат.

 

     ЧЛ. 50. Разходите на читалището са:

1.     Осветление, отопление, телефонни и пощенски услуги;

2.     Купуване и подвързване на книги, списания, вестници и други;

3.     Канцеларски нужди;

4.     Заплати и възнаграждения;

5.     Стопански разходи;

6.     Ремонтни разходи;

7.     Членски и други вноски в градски и Върховния читалищен съюз;

8.     Други разходи.

 

     ЧЛ. 51. Читалищните суми, придобити по Закона за народните читалища се влагат в ДСК на името на читалището.

 

     ЧЛ. 52. Приемането, влагането и разходването на читалищните пари става срещу редовно издадени документи, за правилността на които е отговорен касиера на читалището.

 

     ЧЛ. 53. Всички читалищни разходи се извършват по решение на настоятелството въз основа на Закона за народните читалища и бюджета на читалището.

 

    ЧЛ. 54. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. Движими вещи могат да бъдат отчуждавани или залагани само по решение на настоятелството.

 

     ЧЛ. 55. Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

 

     ЧЛ. 56. Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

          Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината.

 

                             IХ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     ЧЛ. 57. Читалището е основано на 24.08.1919 г. И има седалището си – кв. Бояна, ул. „Белите брези” No.1.

 

     ЧЛ. 58. Читалищният празник е „Свети Климент”, който се празнува заедно с празника на Боянската църква „Свети Панталеймон” на 27 Юли /9 Август/.

 

     ЧЛ. 59. Целта и името на читалището са неизменяеми.

 

     ЧЛ. 60. Отчетната година на читалището започва от 01 Януари и свършва на 31 Декември.

 

     ЧЛ. 61. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел.

 

     ЧЛ. 62. Читалището се освобождава от всякакви държавни и местни данъци, такси и мита върху основните му дейности и имуществата свързани с тях.

 

     ЧЛ. 63. Читалището има кръгъл печат, с думите „Народно читалище Виделина 1919 г.”, а в средата София – Бояна.

 

     ЧЛ. 64. /Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г./ Читалището може да прекрати съществуването освен по решение на Общото събрание, вписано в регистъра на ЮЛНЦ към Софииски Градски Съд, така и при ликвидация или решение на окръжен /СГС/ съд когато:

1.     дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;

2.     имуществото му не се ползва според целите и предмета на дейността на читалището;

3.     е налице трайна невъзможност читалището да действа или на развива дейност за период от две години. В тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище;

4.     не е учредено по законния ред;

5.     е обявено в несъстоятелност.

 

     ЧЛ. 65. За всяко учреждение, което субсидира читалището със сума не по-малка от 500 000 /петстотин хиляди/ лева годишно, ползува се да има свой представител в годишното събрание, с право на глас.

 

     ЧЛ. 66. Читалището представя устава си в Софийски градски съд за регистрация и вписване в регистър на фирмено отделение на Софийски градски съд, като юридическо лице с идеална цел.

 

     ЧЛ. 67. Този устав може да се измени само в редовните общо събрания по предложение на настоятелството. Самите изменения стават с мнозинство 2/3 от всичките действителни членове и влизат в сила след съдебната регистрация.

 

     ЧЛ. 68. За вътрешния ред на общото събрание, за заседанията на настоятелството, за ползуване на читалищната библиотека и читалнята, за школите и курсовете се изработват правилници, одобрени от общото събрание.

 

     ЧЛ. 69. Този устав бе изменен от редовното общо събрание на 30.03.2010 г. И влиза в сила след утвърждаването му от Софийски градски съд.