Библиотека

Библиотека при НЧ "Виделина 1919 кв.Бояна"
РАБОТНО ВРЕМЕ :
понеделник, сряда и петък от 10:00 до 14:00 часа вторник и четвъртък от 14:00 до 18:00 часа почивен ден : събота и неделя
библиотекар : Светла Иванова

Библиотека при НЧ„Виделина 1919г кв. Бояна” – гр. София

      През 1909 г. в черковният двор, в една от стаичките, където се е помещавало старото училище е открита първата библиотека в Бояна. До 1919 г. книжният й фонд е около 190 книги. В този период е поставено началото не само на читалищната дейност в квартала, но и на библиотечната. Двете и до днес вървят ръка за ръка.

      През годините след 1909 г., благодарение на прогресивния и патриотичен дух на будните жители на Бояна е изградена сградата на читалището, изключително с дарени средства и на основата на доброволен труд. В нея, разбира се веднага се отделя място и за библиотека. През годините до 1954 г. има малко данни за функционирането на библиотеката, но след тази дата хронологията за дейността й е на лице. Първата инвентарна книга след началото на 1954 г. е започната на 08.06.1954 г. и под № 1 в нея е вписана книгата „Диалектика на природата” на Фридрих Енгелс, излязла през 1950 г.

      Към края на 2008 г. фондът на библиотеката наброява 17 600 тома. Може би малко скромна бройка, на фона на дълголетната й история, но тук трябва да се отбележи, че книжният фонд през годините е достигал и до над 33 000 – 35 000 тома, но поради преместванията, ремонтите и не на последно място ограничените финансови възможности в последните години, постъпленията на нова литература не могат да наваксат бройката на отчислената такава или бракувана,изгубена и похабена.Въпреки това, скромният в момента книжен фонд се компенсира с някои  ярки  заглавия, съхранявани грижливо в хранилището на библиотеката.

      Освен тези ценни екземпляри в библиотеката се съхраняват и четири тома история, традиции, фолклор, спомени и паметни бележки за квартал Бояна под общ надслов „Прослава на Бояна”. Забележителното в тези четири тома е самобитният и автентичен стил на разказа и езика, тъй като сведенията са събирани от местните хора и са предадени в техния стил на изразяване.

      Тук се съхранява и една много ценна книга с автор Георги Михайлов Ваташки. Жител на квартала, общественик, дългогодишен кмет на Бояна и самодеец в читалището, за съжаление вече покойник, под името „Книга за Бояна” на издаделство „Захари Стоянов”. Тя представлява енциклопедия на редовните хроники и подробна история на кв. Бояна от началото на миналия век до днес.

      Във фонда на библиотеката се съхранява и друго ценно издание – „Боянската църква” с автор арх. Георги Стойков, издадена от БАН през 1954 г. В това издание са събрани резултатите от проведеното архитектурно заснемане на Боянската църква през лятото на 1948 г., проведено от института по благоустройство и архитектура при БАН под ръководството на проф. арх. Милко Бичев и непосредственото ръководство на място от арх. Георги Стойков и група студенти. Изданието е голям формат, богато илюстровано със снимки от вътрешните стенописи, подробни скици и чертежи.

      В по новата история на библиотеката към читалище „Виделина 1919г.кв. Бояна,” трябва да се спомене, че през 1987 г. тя преминава на централизирано снабдяване от градска библиотека.,а през 2010г централизираното снабдяване отпада,водят се само информативни отчети от градска библиотека.Въпреки намалените средства и трудности по закупуване на нова литература в последните години, читалищното ръководство и настоятелство правят всичко възможно в библиотеката да постъпва нова художествена, отраслова и справочна литература.

      И не на последно място да споменем даренията направени от граждани, които  като брой не са много,но между тях има стари и ценни издания.

     През 2006 г. библиотеката се премести на първият етаж в северната част на сградата на читалището. Това даде възможност за по-голямо пространство и за по-добро подреждане на книжния фонд.

      В библиотеката ежедневно освен посещенията се правят и библиографски, справочни,  и други   справки. Това е възможно, тъй като е налице богат справочен фонд в областта на история, география, езикознание, изкуство и др. От 2011г има компютър с интернет  за читателите  с което поставяме началото на превръщането на библиотеката в модерен информационен център.

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл.1.Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите на библиотеката при Читалище “Виделина 1919г кв.Бояна” и са разработени на основание на чл.15 от типови правила за обслужване на читателите,утвърдени от Министерство на културата.
При записване в библиотеката читателите се информират за видовете услуги,мястото и реда за получаването им,правата и задълженията които приемат сппрямо библиотеката.

Чл.2.Библиотеката обслужва своите читатели с книги, периодични издания,библиографска и справочна литература,интернет.

Чл.3.На основание Постановление 71/15.02.1990г. и писмо ПД-91-00-44/10.12.1990г. на Министерство на културатасе събират такси от читателите.
          1.Годишна такса  / членски внос / определена от Настоятелството на читалището.
          2.Депозит определен от Настоятелството на читалището.

Чл.4.Изисквания при записване на читатели:
          1.Пълнолетни граждани се записват срещу представяне на лична карта.
          2.Непълнолетни граждани се записват срещу лична карта на родител / настойник /.
          3.Граждани живеещи извън микрорайона / кв.Бояна / или от друго населено място се записват освен с лична карта и срещу внесен депозит.

Чл.5.Читателите имат право:
          1.Да вземат библиотечни документи за дома или да ги ползуват на място.
          2.Да получават справки и използват справочния фонд на библиотеката.
          3.Да вземат за дома не повече от 3 / три / библиотечни документа.
          4.Да ползват архивни материали, скъпи и ценни библиотечни документи, както и справочна литература само на място в библиотеката.
          5.Да участват в мероприятия провеждани от библиотеката.

 

Чл.6.Срока за заемане на библиотечни документи за дома е 20 дни. Той може да бъде продължен до два пъти,ако библиотечните документи не са редовно търсени от читатели.

Чл.7.Заетите библиотечни документи за дома или ползвани на място се вписват в читателската карта на читателя и срещу всяко по отделно читателя се подписва,че ги е получил.

Чл.8.Задължения на читателите:
          1.Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок.
          2.Да не повреждат библиотечните документи.
          3.Да не нарушават начина на подреждане на фонда за свободен достъп и приетата организация на обслужване.
          4.Да не преотстъпват ползването на библиотечни документи.

Чл.9.Когато читателят не върне или не презапише в срок заетия библиотечен документ заплаща глаба за закъснението.

Чл.10.Когато читателя повреди или загуби библиотечен документ, трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, или да заплати в троен размер библиотечния документ на пазарни цени.

Чл.11.Когато читателят не спази сроковете за връщане на библиотечните документи и не заплаща санкциите за закъснението му, се изпраща предизвестие с обратна разписка от библиотекаря.В десетдневен срок от получаването на предизвестието, читателя е длъжен да върне заетите библиотечни докумнети,  в противен случай библиотеката ще търси правата си по съдебен ред.
БИБЛИОТЕКАР:Светла Иванова                                              СЕКРЕТАР:Силва Николова

Тук ще може да виждате най-новите събития на нашата Библиотека

Тук ще може да видите всички дарители на нашата Библиотека.