За нас

Читалище Виделина е действащо читалище, регистрирано под №660 в регистъра на Народните читалища към Министерство на Културата на Република България.

Назад в историята

Осезателната нужда от просвета и култура на зараждаща идея за създаване на читалище още през есента на 1845 г., когато боянското световно училище е сменило дългогодишно килийско и е приело първите си ученици. Това се намира в черковния двор на място в административната сграда на черквата музей. През 1909 г. е завършено строителство на нова училищна сграда – бъдеща прогимназия и сграда на старото училище в черковския двор дава възможност за основаване и започване на дейност в читалището.  До този момент Бояна не е разкрила обществеността в сградата за тази дейност. В малката сграда в една от стаите е подготвена библиотека, а друга се използва за канцелария, място за заседания, социални контакти и репетиции на първите любители на артисти.За сценарий за изявяване е използван обширен потребител на новопостроеното училище, по-късно приемна в църквата музей.

На 24 август 1919 г. група боянчани и курорти в Бояна поставят началото на обществения институт Читалня Виделина , сред културен, образователен и обществен живот, Академия за музикално, театрално, танцово и изобразително изкуство. На този търсещ за Бояна ден първото учредително събрание приемането е въведено в читалището, в четвъртък от г-н министър на Народното просвещение със заповед №2138 от

На 4 септември 1919 г. Учредителното събрание избира и Първото Читалищно настоятелство:
председател: Стоян ПопАндреев Даскал
подпредседател: Георги Каранов
касиер: Георги Чупориков
СЕКРЕТАР: Филип Томов
домакин: Лазар Шаралийски
Библиотекар: Христо Баков
помощници: Константин ПопАндреев, Иван Тризлинцев, Войдан Чернодрински
Проверителна комисия: В. Бостанджиев, А. Попов, М. Младенков

Почетни членове: генерал Ценев и всички 70 членове-основатели Почетен председател: Негово велики цар Борис ІІІ 

На 12.02.1929 г. Най-голямото събитие при промяна в устата, промяна на настоящата инициатива и приемане на основната клетка – да се изгради сграда-среда за духовно живот в Бояна, която да поеме към мащабно просветителско дело.

Изключителен за историята на Бояна е благодарност и родолюбивост на Георги Стоянов Чупориков – касиер от Първото учредително действие, сирак през Балканската война, гледащ от дядо си, завършил икономическото образование, което започва в 30-те години на 20 години днес безвъзмездното собственост и собственост за нуждите на читалището, където по-късно е изградена негова сграда.

За тази му постъпка Георги Чупориков е удостоен с благодарствено писмо от Читалищното общо събрание и настояване с №36 от 17.03.1937 г.

В резултат на дарението на документа за собствеността и под ръководството на арх. Духовник, бъдещият архитект Найден Стоянов Стефанов безвъзмездно проектиране на читалищната сграда.

Правила за чест и на читалищното ръководство от 1932 г., което смело решава проблемите и спомена за тържественото полагане на първия камък на 09.08.1932 г. Първоначалното строителство се финансира от средства, събрани от дарения в населението, членски вноски, вечери, забавления и културни мероприятия – отражения в така наречената „Златна книга”.

В края на 1932 г. постъпва 83766 дарения от Боянска община, църква, Министерство на просвещението, благоустройството и обществените сгради. Повече от 80% от труда, доставянето и транспортирането на строителни материали се дава безвъзмездно от бояджийските автомобили и строители. Материали за дървени конструкции подпори са дар от всеки боянски дом.

НА „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВИДЕЛИНА – КВ. БОЯНА 1919 г.

СОФИЯ

 Приема от следващото учебно събрание на 24.08.1919 г. и утвърден от министър на народното просвещение със заповед  N  2138 от 04.09.1919 г. Изменение от това годишно събрание на 12.02.1928 г. и преутвърден от министър на народното просвещение със заповед  N  1381 от 23.04.1928 г. Изменение от това годишно събрание на 29.08.1997 г. на основание новия Закон за народните читалища с указ  N  371, международен в Държавен вестник и приет от 37-мото Народно събрание на 09.10.1996 г. Изменение от общото събрание на 25.09.2009 г. Изменение от това годишно събрание на 30.03.2010 г.на основание изменения Закон за народните читалища, международен в Държава вестник бр.42 от 5.06.2009 г.

I .  ЦЕЛ

ЧЛ. 1. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Целта на „Народно читалище Виделина- кв. Бояна 1919 г. Е: да бъдете граждани на Бояна интерес към културния живот и можете да научите за тях научно, естествено естествено развитие.До средата на духовното живот, което цели: да се разшири и укрепи придобиването в училищната грамотност, да се съберат читателски членове и гражданите да се получат с получаване на духовна и материална култура, да се развие любовта към родителите, към хубавото и неблагоприятното от родната култура, да запазите обичаите и традициите на българския народ, да разширите знанията на гражданите и да ги съобщите към центрове и постижения на науката, изкуството и културата, възпитанието и утвърждаването на националното самосъзнание, да насърчава и развива социална и образователна дейност в кв. Бояна, както и да получите достъп до информация за своите членове и гражданите изобщо.

 II.  СРЕДСТВА 

 ЧЛ. 2. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Читалище за постигане на целта си:

1.      Като поддържате четен достъп до всичко от квартала и гостите на квартала;

2.      Като поддържа читалищна библиотека – художествена и научна литература;

3.      Като урежда и поддържа фото – фоно и видеотека;

4.     Като устройство на курсове, училища, кръжоци, клубове, кина и видео показ, празненства, концерти и чествания;

5.      Събиране и разпространение на знанието за роден край;

6.     / Нова от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Създаване и поддържане на електронна информационна мрежа, както и предоставяне на компютърни и интернет услуги на своите членове, гости и граждани като цяло;

7.      създаване и съхраняване на музейни сбирки;

8.     / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Извършване и допълнителни стопанки дейности, подпомагащи изпълнение на функции, като: консултантска, преводаческа, издателска, информационна и всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от закона;

9.     Организиране на народни игри и увеселения, театрални представления, утра, литературни и музикални вечеринки и други забавления;

10.    / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Читалището няма право за предоставяне / възмездно или безвъзмездно / имущество си за:

·  Хазартни игри и нощни заведения;

·  Дейности по нерегистрирани по Закона за вероизповедания религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел при такива общности;

· За  постоянно използване на политически партии и организации;

· На  Председателя, секретаря, член на настоящото и проверяващо комисия и на членове на техните семейства.

  ЧЛ. 3. При четене на дървесина в разположение на посетителите на всички набавяни в читателските вестници, списъци и справочни книги, и в читалищната библиотека – всички други книги, които се дават на интереси към читателския картон.

   ЧЛ. 4. За редакция на читателското, библиотечно създадено и за използване на читателските книги, списъци периодично издание ще се изработват контролни правила.

III. СЪСТАВ 

 ЧЛ. 5. Читалището има индивидуални, колективни и начални / благодетелни / членове.

           / 1 / / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Индивидуални членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1.     Действителните членове с дееспособни лица, свързващи 18 години, влизащи в дейността на читалището, плащат редовно учреждения по устава на членовете на членовете на членовете и дават право да избират и да избират избиратели.

2.     Спомагателните членове с лица до 18 години, нямат право да избират и да вземат избиратели в читалищното настояване и да имат съвещателен глас.

 / 2 / Колективните членове съдействат за възстановяване на целта на читалището, подпомагането на дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас.

Колективните членове могат да се използват:

1.      Професионални организации;

2.      Стопански организации;

3.      Търговски дружества;

4.      Кооперации и сдружения;

5.      Културно – просветни и любими клубове и творчески колективи.

          / 3 / Почетни членове могат да се занимават с български и чужди граждани с изключителни заслуги на читалището или към читателското дело изобщо.

 Забележка: Основатели на читалището по право на членове.

          / 4 / Благодарение на член е този, който предоставя на читателите най-малко 500 000 лева на вече, вещи или имот възлизащи на същата стойност.

     ЧЛ. 6. Початниците и благодарните членове се прогласяват за такива в общото събрание, по предложение за настоящо развитие или по предложение за половината от всички присъстващи действащи членове.

          Забележка: Початниците и благодарните членове могат да действат, ако отговарят на условията, предвидени в чл.5 / 1 / т.1 на този устав.

                             IV . ПРАВА И ДЛЪЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

     ЧЛ. 7. Само действителни членове с избиратели и избиратели.

          Забележка: / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Избирателите със всички членове имат право на глас, а избиратели – които са били такива най-малко – 2 години.

     ЧЛ. 8. Всеки действителен или спомагателен член, записан при въвеждане на членски си внос за цялата година.

     ЧЛ. 9. Всички членове са длъжни да плащат редовно членския си внос. Ако някой член не влезе в членския си вход в продължение на 9 / девет / месеца след писмено напомняне, ако не се удължи в продължение на един месец, се изключва от членството.

     ЧЛ. 10. / Отм. от общото събрание на 30.03.2010 г. /

     ЧЛ. 11. Всички действителни членове са длъжни да посещават редовно събранията. Член отсъствувал без уважителни причини за три пъти под ред от събранието, се изключва от членството.

     ЧЛ. 12. Всички членове имат право да вземат книги от читалищната библиотека за домашно четене.

     ЧЛ. 13. Всеки член е длъжен да изпълнява длъжности, с които готова общото събрание или настоящото сътрудничество.

     ЧЛ. 14. Всеки член е длъжен да изпълни предписанията на устава, решенията за общите събрания и настоящото управление и да се грижи за преспиване на читалището. Провинените се изключват от общото събрание от членството, по мотивирано предложение за настоящото развитие.

     ЧЛ. 15. Членовете, постъпили да отбиват военната служба, не плащат членски внос и се ползват от членските си права.

                             V . УПРАВЛЕНИЕ

     ЧЛ. 16. Читалището се управлява от Общото Събрание, Настоятелство и Проверителна Комисия.

                   А. ОБЩИ СЪБРАНИЯ

     ЧЛ. 17. Общите събрания на членовете биват редовни и извънредни. В тях с право на глас участват само действителни членове.

     ЧЛ. 18. Върховен орган на читалището е Общото събрание.

      1. Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, има право на глас.

     ЧЛ. 19. 1. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоящото най-малко веднъж годишно. Извънредно общото събрание може да бъде свикано по решение на настоящото развитие, по искане на проверена комисия или на една трета от членовете на читалището. В случай, че в 15 дневен срок след получаване на искането за свиване на общо събрание, Настоятелството на не свика така, Проверителната комисия или една трета от членство с право на глас, може да свика извънредно общо събрание от свое име.

       2. Покана за събиране трябва да съдържа дневник ред, данни, часове и място на проверка на него и кой го свиква Следва да бъде получена получена срещу подпис и връщане не след 7 / седем / дни преди датата на проверяване. В същия срок общото достъпно място трябва да бъде съобщено и съобщение за събранието.

      3. Общото събрание е законно, ако е налице най-малко половината от правото на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако той не присъства след малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не след малко от половината плюс единствено извън общото събрание.

     ЧЛ. 20. 1. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Общото събрание се занимава задължително със следните работи:

1.      Изменя и допълва устава;

2.      Избира и освобождава членове на настоящото сътрудничество, проверяваща комисия и председател;

3.      Приема вътрешните действия, необходими за организацията на дейността на читалището;

4.      Изключва членове на читалището;

5.      Определяне на основни насоки за действие на читалището;

6.      Взема решение за членство или за прекратяване на членство в читателско сдружение;

7.      Приема бюджета на читалището;

8.      Приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9.      Определя размера на членския внос;

10.    Отмяна на решения на органите на читалището;

11.    Взема решение за откриване на клонове на читалището, след съгласуване с общината;

12.    Взема решение за прекратяване на читалището;

13.    Взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразните действия на ръководството или отделните читалищни членове;

14.     Прогласява почетни и благодетелни членове:

3.   Решенията за общото събрание са задължени за други органи на читалището.

4.   Решенията по чл.22, ал.1, т.1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове. Оставащите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

                   Б. НАСТОЯТЕЛСТВО

     ЧЛ. 21. / 1 ​​/. / Изменение от общото събрание на 25.09.2009 г.; Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството, което се състои от 5 / пет / души, като председателят е избран от общото събрание на неговия член. Съберете да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен. 

           / 2 /. Настоятелство:

1.      Свиква общото събрание;

2.      Осигуряване изпълнението на решения за общото събрание;

3.      Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждаващата му;

4.      Подготвя и внася в общото събрание на отчета за дейността на читалището;

5.      Назначава секретар на читалището с трудови договори за неопределено време, в съответствие с Кодекса за труд и утвърждаване на длъжностността му характеристика.

     / 3 /. Настоящо вземане на решение с мнозинство повече от половината на членовете си.

     ЧЛ. 22. Настоящият отговор отговаря солидарно за добрия върх на читателските работи и за читателските имоти.

     ЧЛ. 23. За заседанието на настоящото ръководство се води книга с протоколи, като се вписва накратко мотивирани решения, без да се използват мнения на отделни членове от настоящата инициатива. Решенията за настоящото сътрудничество са законни, ако те са гласували повече от половината присъстващи членове. В случай на разногласие, решава гласът на председателя.

     ЧЛ. 24. Настоящият назначаващ и уволнява щастливи длъжностни лица, с предвидената в бюджета заплата.

     ЧЛ. 25. Настоятелство, заедно с проверяваща комисия, унищожава излезлите от употребата книги, вещи и др. с актове. 

     ЧЛ. 26. Настоятелството е длъжно да има най-малко едно заседание в месеца. 

     ЧЛ. 27. Всеки член на настоящото сътрудничество е длъжен да присъства на заседанията. Член, който три пъти под ред без уважителни причини отсъства от заседанията на настоящото управление, се представя от последното общо събрание за освобождаване от власт. 

     ЧЛ. 28. Настоящето учение може да освободи от отговорност всеки свой член, като своевременно докладва за общото събрание за причинители, които са избрали отстраняване. Председателят не може да бъде отстранен при решение за настоящото развитие.

                   В. ПРАВА И ДЛЪЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВО

     ЧЛ. 29. Права и длъжност на председателя със следните:

1.      Организиране на дейността на читателското съобразно законодателство, устава и решенията за това събрание;

2.      Представлява читалището пред властите и пред обществото;

3.      Свиква и ръководител на заседанията по настояване и председателство на това събрание;

4.      / Отм. от общото събрание на 30.03.2010 г. /

5.      Има непосредствен надзор върху финансовите работи на читалището;

6.      Отчитане на дейността на силата на настоящото развитие;

7.      Сключвайте и прекратявайте трудовите договори със служители на съобразно бюджета на читателите и въз основа на решението за настоящото развитие.

8.      При важни случаи, които не са урегулирани в Закона за народните читалища и в Правилника за прилагане на същия закон, в този уред и в читателските правила, председателят, когато няма възможност за свикване на настоящото или случай, който не допуска това, има право да вземе мерки, които се намират за добре, стига те да са в духа на Закона за народните читалища, Правилника за прилагане му, устава и правилата на читалището. За всичко извънредно меко председател е длъжен да съобщава в най-близкото заседание на настоящото управление;

9.      Когато ще отсъствува, уведомява за това настояване;

     ЧЛ. 30. Подпредседателят с всички права и задълженията на заместващите председатели, когато последният отсъства.

     ЧЛ. 31. / 1 ​​/ / Изменен от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Секретарят

1.      Организиране на изпълнение на решения за национално сътрудничество, включително решения за изпълнение на бюджета;

2.      организира текущата основна и допълнителна дейност;

3.      отговаря за работа на щастлив и хоноруван персонал;

4.      представете читалището заедно и поотделно с председателя.

/ 2 / Секретарят не може да влезе в родни връзки с членство по настояване и на проверена комисия по права и съребрена линия до четвърти етап, както и да бъде съпруг / съпруга на председателя на читалището.

     ЧЛ. 32. Правата и длъжността на касиера са следите:

1.      Приема всички приходи на читалището;

2.      Събира членски внос;

3.      Приема се съгласие за настоящото управление на данните;

4.     / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Състава, заедно със секретар, годишен приходно- разходен бюджет;

5.      Прибирайте и изплащайте суми за сметка на читалището;

6.      Води касовите книги и книгите за паричните дарения;

7.      Съхранява наличните суми, банкови книжки и всички ценни книги;

8.      Завежда имущественото изобретение и се грижи за добрия ред и състоянието на читателските имоти и покъщнина. Без разрешение на настоящото развитие не може да се раздава комуто и да бъде читателски вещи. Отговаряне материално за неправилно изразяване на суми;

9.      Изготвя ведомостите и изплаща заплащането на щастливи и извънщатни служители.

     ЧЛ. 33. Членовете на настоящото управление биват натоварвани от председателя или от цялото настояване със служба, която е от естество за подпомагане на работата на отделни членове по настояване.

                   Г. ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

     ЧЛ. 34. Проверителната комисия се състои най-малко от останалите членове, избрани за срок до 3 години.

Забележка: Когато касиерът е пропуснат, не може да бъде избран за член на проверена комисия.

      ЧЛ. 35. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Членовете на проверената комисия не могат да получават лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или с роднини на членове на настоящото управление, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

     ЧЛ. 36. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Проверяващата комисия осъществява контрол върху дейността по настояване, на председателя и на секретаря и председателя на читалището по спазване на закона, устава и решенията за това събрание.

     ЧЛ. 37. При констатирани нарушения на проверяващата комисия уведомява за събирането на читалището, а данни за извършено предварително подготвяне – и органите на прокуратурата.

     ЧЛ. 38. Ако цялото настояване или повече от половината от членовете му предоставят състав, управлява се поема от проверена комисия, до избиране на ново настояване. В този случай проверяваната комисия е длъжна да свиква общо събрание в срока на най-много от един месец за избиране на настоящото.

     ЧЛ. 39. Напуснати членове при настоящото управление по чл.38 след това въведете с длъжни за изпълнение на работата си до формалното им заместване чрез писмен акт, освен ако има непрекъснати пречки за подписване на акта.

     ЧЛ. 40. Проверителна комисия за преглед на състоянието на читателската каса, читалище на фондове, библиотека, покъщнина и архива и членове на надлежен протокол и баланс, които се предоставят при настоящото сътрудничество и за общото събрание.

     ЧЛ. 41. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Проверяващата комисия може да свиква и извънредно общо събрание, ако се намери при необходимост. В този случай писмено поканва настоящото сътрудничество да направи това и ако последното откаже, свиква го по своя инициатива, при условията на чл. 19, ал.1 от Устава.

     ЧЛ. 42. Проверителната комисия е подчинена само за общото събрание.

     ЧЛ. 43. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Длъжност на членовете от настоящото управление, представител и проверяваща комисия с начални. Общото събрание може да определи въвеждането на някои от тях.

     ЧЛ. 44. Не може да се избира избор за членове по настояване и при проверяване на лица на комисията, които могат да бъдат одобрени за освобождаване от свобода за митническо подготвяне от общ характер, освен ако не са реализирани по закон.

     ЧЛ. 44а. / Нова от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Предоставяне на настоящото ръководство, включително председател и секретар, подава декларации за конфликт на интереси при условия и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси. Декларациите се обявяват в интернет страницата на читателите.

                             VI . БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛНЯ

     ЧЛ. 45. За обзавеждането и правилното използване на читателската библиотека и читалище, настоящото назначаване на библиотекар, правата и съдържанието на който е:

1.      Грижи за уредбата и обзавеждането на библиотеката и читалнята;

2.      Грижи се за целесъобразно и планомерно ползуване на членовете от библиотечния имот;

3.      Извежда библиотечен изобретател, основни азбучни, систематични, предметни, проверяващи, топографски и други каталози;

4.      Води документация за вземане на домашно четене книги;

5.      В края на годината се представя настоящото докладване за хода и състоянието на библиотеката и читателите, както и доклад за необходимите за набавяне в библиотеката книги, списания, вестници и др .;

6.      Отговорно материално за изгубени книги, в случай, че не можете да посочите виновни лица.

                             VII . КАНЦЕЛАРИЯ

     ЧЛ. 46. ​​Канцеларията на читалището се управлява от секретаря и касиера, които се намират под непосредствения надзор на председателя.

     ЧЛ. 47. Книжата от библиотечен характер се приписва от библиотекаря, а тия от финансов характер – и от касиера.

     ЧЛ. 48. Книжата на читателите със следните:

1.      Регистри за входящи и изходящи писма;

2.      Оригинали на всички писма;

3.      Преписки / чернови / от всички изходящи писма;

4.      Протоколни книги за решения за общите събрания и за настоящото развитие;

5.      Папка „Държавен вестник”;

6.      Списъци / инвентари / на читалищната покъщнина и архива;

7.      Касова книга за общите приходи и разходи за читалището;

8.      Разносна книга;

9.      Летописна книга, в която се записва достатъчно паметни събития за читалището;

10.     Заповедна книга;

11.     Книга за трудовите договори;

12.     Кадровите досиета на щатните служители;

13.     Оплаквателна книга;

14.     Книга за парични и предметни дарения;

15.    Партидни и членски книги поотделно за действителни, спомагателни, благодарни и пощенски членове;

16.    Книга за ревизионни бележки / протоколи / за проверена комисия и от финансови ревизии;

17.     Инвентарна книга за читателските имоти.

                             VIII . КАСА

    ЧЛ. 49. Приходите в читалищната каса се състои от:

1.      Членски внос;

2.      Културно – просветна дейност;

3.      Субсидия от държавни и общински бюджети;

4.      Наеми от движимо и недвижимо имущество;

5.      Дарения и завещания;

6.      Други приходи.

          Забележка: Завещания и дарения, които обвързват читалището с противници за целта и интересите му, не се приемат.

     ЧЛ. 50. Разходите на читалището са:

1.      Осветление, отопление, телефонни и пощенски услуги;

2.      Купуване и подвързване на книги, списания, вестници и други;

3.      Канцеларски нужди;

4.      Заплати и възнаграждения;

5.      Стопански разходи;

6.      Ремонтни разходи;

7.      Член и други вноски в градски и Върховна читалищен съюз;

8.      Други разходи.

     ЧЛ. 51. Читалищните суми, придобити по Закона за народните читалища се влагат в ДСК на името на читалището.

     ЧЛ. 52. Приемането, въвеждането и извеждането на читателските пари става срещу редовно издадени документи, за правилата на които е отговорена касиера на читалището.

     ЧЛ. 53. Всички читателски разходи се извършват по решение на настоящото въз основа на Закона за народни читалища и бюджети на читалището.

    ЧЛ. 54. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. Движими вещи може да се вземат отчуждавани или залагани само по решение на настоящото управление.

     ЧЛ. 55. Недвижимо и движимо имущество, собственост върху читалището, както и приходите от него не се подлагат на частно изпълнение освен за вземане, произведени от трудови правоотношения.

     ЧЛ. 56. Читалищното настояване изготвя годишен отчет за приходите и разходите, който се приема от това събрание.

          Отчетът за изразяване на бюджета на средствата се представя в общината.

                             I Х. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

     ЧЛ. 57. Читалището е основано на 24.08.1919 г. Имам седалището си – кв. Бояна, ул. „Белите брези”  No .1.

     ЧЛ. 58. Читалищният празник е „Свети Климент”, който се празнува заедно с празника на Боянската църква „Свети Панталеймон” на 27 юли / 9 август /.

     ЧЛ. 59. Целта и името на читалището са неизменни.

     ЧЛ. 60. Отчетната година на читалището започва от 01 януари и свързва на 31 декември.

     ЧЛ. 61. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел.

     ЧЛ. 62. Читалището се освобождава от всякакви държавни и местни данъци, такси и мита при осъществяване на дейности и имущество, свързано с тях.

     ЧЛ. 63. Читалището има кръгъл печат, с думите „Народно читалище Виделина 1919 г.”, а в средата София – Бояна.

     ЧЛ. 64. / Изменение от общото събрание на 30.03.2010 г. /  Читалището може да прекрати присъединяването освен решението за Общото събрание, вписано в регистър на ЮЛНЦ към Софийски градски Съд, така и при ликвидация или решение на окръжен / СГС / в съответствие с:

1.      дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;

2.      имуществото му не се ползва насочва целите и предметите при действие върху читалището;

3.      е налична трайна невъзможност за четене на действие или за учебна дейност за период от две години. В тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за постоянна липса на дейност в читалището;

4.      не е учредено по законния ред;

5.      е обявено в несъстоятелност.

     ЧЛ. 65. За всяко създаване, което субсидира читалището е със сума не по-малка от 500 000 / петстотин хиляди / лева годишно, ползува се да има свой представител в годишното събрание, с право на глас.

     ЧЛ. 66. Читалището представя устава в Софийски градски съд за регистрация и вписване в регистър на фирмено отделение на Софийски градски съд, като юридическо лице с идеална цел.

     ЧЛ. 67. Това може да промени само еднократно общото събрание на предложението за настоящо управление. Създайте промяна в множеството на 2/3 от всички действителни членове и влезте в сила след съдебна регистрация.

     ЧЛ. 68. За вътрешния ред за общото събрание, за заседание на настоящото сътрудничество, за използване на читателската библиотека и читатели, за училища и курсове за изработване на правила, одобрени от общото събрание.

     ЧЛ. 69. Този устав е изменен от редовно общо събрание на 30.03.2010 г. Влизам в сила след утвърждаването му от Софийски градски съд.

Председател на читалищното Настоятелство:

Жорко Делчев Иванов

Членове на читалищното Настоятелство:

Илиян Ангелов Толев

Маргарита Величкова Чупорикова

Добромир Стефанов Тасев

Надежда Благоева Стаменова

Председател на Проверителната комисия:
Кирил Георгиев Зафиров

Членове на комисията:
Камелия Миланова Александрова
Валентин Георгиев Петров

Екипът на читалището се състои от четирима щатни служители, шестима ръководители на хонорар
и партньори в други дейности.

Щатни служители:
Силва Николова – читалищен секретар
Светла Иванова – библиотекар
Стефан Пеев – домакин
Петра Христова – хигиенист

Хонориран персонал:
Моника Иванова – театрална школа
Лилия Чупорикова – степ аеробика
Галя Хараламбиева – вокален педагог – народно пеене
Деля Чаушева – школа по изобразително изкуство
Ивайло Димитров – хореограф

Милена Белберова – пиано и солфеж

Партньори:
КСТ „София данс”
балетна школа „Аурора денс”
Карате клуб „Ояма”
Денс меджик

ВИДЕЛИНА
/стихотворение/

Снетична сграда схлупена и
старото живот вековен изживяла.
Просвета наша тя ни е давала
и за нов дом дълго е мечтала.

                                      Килийна сграда, вярно стара
                                      зовеше тя за просвета млада,
                                      в архива ни стара
                                      от Асен библиотекаря.


Ще напуснем стария ни дом,
ще строим нов културен дом
ще стоим със жар за младежта,
за нови поколения на този прелом.

                                        И ето, че се сбъдна вече мечта,
                                        първа стъпка -първа копка,
                                        млади смели боянчани с радост се събраха
                                        и с любов те нова копка увенчаха.

Звън вековен се разнесе,
всичко старо младо се понесе,
кой с труд си, който с парите да помогне
за културата ни дом.

                                         Дейци читалищни прекрасни се родиха,
                                         с ум мечтите си ровиха.
                                         Парични средства те откриха
                                         и дома не построиха.

Нашата гордост, нашата радост е сега.
На действието на стария нии поклон ще правим
и признанието навеки ще им правим
за този сбъдната мечта.

 

Каменно цвете